Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 84 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 84 Previous Page
Page Background

¾©¼½¯¥ ¾©´²¤ ¨¯°¨¯ ®©¼¶ ³«°©½¨

משרתים באמונה את הציבור הדתי על כל גווניו למעלה

¢

טיולי גשר

¢

הכשרות הינה

¨

נאמנים להשקפת עולמנו ואמונתנו

Æ

משלושים שנה

Æ

אבן היסוד והבסיס לעצם קיומנו כיהודים

וזאת לאחר סדרת ברורים

¨

ת פיסת עולמנו בנושא הכשרות

היא כי מבחינת ההלכה רק הרבנות בכל מקום בו סועדים

¨

מעמיקה

Æ

המטיילים # היא הסמכות למתן הכשרים באותה עיר או מדינה

בהתייעצות עם רבנים המומחים לנושא אנו נוקטים בשיטה

¨

על כן

אשר מאז ומתמיד היתה מקובלת על כל ישראל בכל אתר ואתר

והיא קבלת הסמכות של הרבנות הרשמית המקובלת בכל מקום

Æ

בו סועדים מטיילי גשר

אנו מכירים בקטגוריות העיקריות של

¨

כמקובל בכל בית ישראל

הכשרים

הכשרים הניתנים על ידי הרבנות המוכרת בכל אתר ואתר והמוכרת

Æ

בדרך כלל באירופה תחת השם בית דין

¨

שומרי דת

¨

צ

¢

בד

©

הכשרים הניתנים על ידי חוג או קהילה מסויימת

בנוסף לכך קיים

Æ

או על ידי ארגונים כגון כדתיא

®ß

מחזיקי הדת וכד

Æ

הנוגע לבשר ומוצריו

¢

גלאט

¢

המושג

אנו משתמשים

¨

ב טיולינו ארוחות הבוקר המוגשות בבתי המלון

ב מוצרים מותרים בהתאם למקובל במדינות השונות ומוגשות

ארוחות הערב הכלולות הן במסעדות כשרות או

Æ

בכלים חד פעמיים

מכיוון שטיולינו מקיפים מדינות

Æ

באמצעות קייטרינג כמפורט להלן

®

מהסוג השני שהוזכר לעיל

©

ש ונות בהן נוהגים הכשרים שונים

ולא תמיד כלל ישראל מאוחד בדעתו לגביהם אנו נוקטים בשיטה

האוכל המוגש בטיולים הינו תחת השגחת הרבנות המוכרת

כלהלן

בכל מדינה ומדינה ובנוסף לכך מדינות בהן יש אפשרות להשיג

אנו משתדלים

®ß

וכו

¨

כדתיא

¨

מחזיקי הדת

¨

ד

¢

חב

כגון

©

הכשר נוסף

Æ

להשתמש בהכשרים נוספים

והמוצרים האחרים

¢

גלאט

¢

ב אנו משתמשים רק בבשר שהוא

¢

בארה

באירופה בחלק ניכר

Æß

וכו

¢

קהילה

¢ ∫

ב התאם לארגונים השונים

מהערים אנו משתמשים במסעדות הידועות ברמת שירותן כגון

Æ

ובהכשרים כגון כדתיא

¨

באנטוורפן

¢

הופמן

¢

מסעדת

במקומות בהם לדעתנו אין להסתפק במסעדות הכשרות המקומיות

חברה זו מתמחה

Æ

אנו משתמשים בשירותיה של חברה בינלאומית

באספקת אוכל כשר למהדרין ביעדים שונים בהם אנו מבקרים

Æ

במסגרת טיולינו

ה סיבה להרחבת ההסבר שלנו בנושא הכשרות היא העובדה

המשמחת כי גדל באופן משמעותי חלקו של הציבור המקפיד יותר

בקרב משתתפי טיולינו ומתוך ניסיון יש חשיבות לדרך בה הדברים

נקבעים ובנוסף לכך החלו להופיע בשוק בשנים האחרונות מכתבים

מכתבים אלה

Æ

אשר עלולים להטעות את הציבור בנושא הכשרות

י כלי קודש שעוסקים מפעם לפעם במתן הכשרים

¢

חתומים אומנים ע

אולם עיון במכתבים עצמם מלמד כי אין מדובר במתן הכשרים אלא

¼½¦° ¾©°¥©² ±¯¼§¨ °¯